منشور
صفحه نخست
صندوق پیام
منشور من
وب
 
 
 
در منشور استراتژی گردآوری، پردازش، نمایه سازی و جستجوی اطلاعات منطبق بر استانداردهای موتور جستجو با توجه به ویژگیهای زبان فارسی است. این اطلاعات در حال بارگذاری است.
 
مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه است. با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از گزینه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.
 
امتحان کنید.